Ми у Facebook

Паблік Навчального центру “AB-Lingvo” https://ablingvostudy

Робота в “AB-Lingvo” https://ablingvowork

Здоровий Спосіб Життя https://everhealthylife

Пошук

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

Про надання репетиторських послуг

{Редакція 01/сер 2020}

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особапідприємець Чиж Максим Васильович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (виписка Серії ААБ № 412876) в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання репетиторських послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в
повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг
Виконавця на веб-сайті Виконавця http://ab-lingvo.org.ua/;
– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на
відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця http://ab-lingvo.org.ua/;
– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті http://ab-lingvo.org.ua/.
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним
прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними
частинами Договору.
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті http://ab-lingvo.org.ua/.
«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері репетиторських послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця http://ab-lingvo.org.ua/.
«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт http://ab-lingvo.org.ua/ та акцептувала даний Договір.
«Виконавець» – суб’єкт господарювання, фізична особа-підприємець, що надає послуги у сфері репетиторських послуг та реквізити якого зазначено у розділі 8 даного Договору.
«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За Договором Виконавець зобов’язується надати Послуги, а Замовник зобов’язується оплатити ці Послуги.
3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері репетиторських послуг, у відповідності з вимогами діючого законодавства України. 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ´ЯЗКИ СТОРІН

4.1.Виконавець зобов’язаний:
4.1.1.Надавати Послуги відповідно до даного Договору.
4.1.2.Надавати Послуги у спеціально обладнаному для навчання приміщенні (для офлайн навчання).
4.1.3.Обладнати для дітей місце для зберігання їх особистих речей та верхнього одягу (для офлайн навчання).
4.1.4.Гідно поводитись з дітьми та дотримуватись етики викладача.

4.2. Замовник зобов’язаний:
4.2.1. Оплатити роботу за ціною, зазначеною в прайсі, що розміщений на сайті Виконавця http://ab-lingvo.org.ua/ з 24 по 31 число поточного місяця за наступний місяць (передплата послуг).
4.2.2. Ознайомитися з “Правилами надання послуг репетитора-тьютора”, що знаходяться у додатку №1 даного Договору.
4.2.3. Дотримуватись самому та контролювати виконання дитиною вимог викладача стосовно покращення навчання.

4.3. Замовник має право:
4.3.1. Перевіряти хід і якість роботи, виконуваної Ви­конавцем, не втручаючись в його діяльність.
4.3.2  За попередньою домовленістю з Виконавцем переносити заняття.
4.3.3. Відмовитися від виконання умов даного договору в будь-який час, проте не раніше, ніж закінчиться оплачений термін.

4.4. Виконавець має право:
4.4.1. Відмовитися від виконання умов даного договору у будь-який момент у разі невиконання або неналежного виконання Замовником умов цього договору та умов, зазначених у “Правилах надання послуг репетитора-тьютора”, в разі пошкодження або зникнення майна репетитора або навчального центру, в разі грубого втручання в роботу виконавця, в разі зловживання перенесенням занять.
.4.2.  Проводити заняття з дитиною без присутності батьків.
4.4.3.  За попередньою домовленістю з Замовником переносити заняття.
4.4.4. Доручити виконання умов даного Договору своїй довіреній особі (працівнику-учителю).
4.4.5.  Відмовитися від виконання умов даного Договору у будь-який момент в разі неадекватної поведінки клієнта стосовно Виконавця та довірених осіб або будь-яких інших працівників закладу або стосовно інших клієнтів.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціна послуг вказана у ”Прайсі на послуги навчального центру “AB-Lingvo”. Прайс розміщений в холі навчального центру та на сайті Замовника http://ab-lingvo.org.ua/.
5.2. Сплата Замовником Виконавцю здійснюється шляхом передачі грошових коштів або перерахування на банківський рахунок Виконавцеві або його довіреній особі у зазначений термін: з 24 по 31 число поточного місяця за наступний місяць (передплата послуг).
5.3.  Виконавець має право підвищувати ціну послуг не раніше вже оплаченого місяця на свій розсуд без письмового сповіщення Замовника (тобто має право робити це усно). Підвищення вартості послуг залежить від рівня інфляції у країні, податкових, пенсійних та комунальних тарифів.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. В разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Договором та “Правилами надання послуг репетитора-тьютора”, винна Сторона відшкодовує усі завдані збитки.
6.2. Наслідки порушення умов даного Договору, непередбачені в ньому, застосовуються відповідно до норм цивільного законо­давства, що діє на території України.
6.3. Виконавець несе відповідальність за надання неякісних послуг у розмірі повної вартості послуг, умови виконання яких були порушені. В разі, якщо було надане якісне навчання, але з вини Замовника не брались до уваги рекомендації вчителя стосовно навчання, про що Замовник був попереджений, то Виконавець не несе за це відповідальності.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Суперечки та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні даного договору, будуть, по можливості, вирішуватись шляхом переговорів між сторонами.
7.2. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом перего­ворів сторони після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей передають їх на розгляд суду.

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа підприємець Чиж М.В. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії ААБ №412876. Вул. Свободи 44/3, м. Шостка, Сумська область, 41100, Україна.

ДОДАТОК № 1 ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

“Правила надання послуг репетитора-тьютора ”

{Дійсні як для офлайн-, так і для онлайн-навчання} 

Позначки: Замовник та діти, які навчаються за його кошти, надалі називаються – Клієнт 

Загальні положення

1). Кількість занять на тиждень становить 2-3-4-6, тобто на місяць складає 8-12-16-24 занять.

2). 29, 30, 31 числа кожного місяця (за наявності таких на місяць), є днями відпрацювань. У дні відпрацювань призначаються відпрацювання пропущених уроків та можуть призначатися додаткові заняття за бажанням клієнта за додаткову плату (якщо є вільні місця, та кількість робочого часу репетитора не перевищує 40 годин на тиждень).

3). У кожного репетитора є розклад, якого слід дотримуватися. Існують офіційні робочі графіки, які не можуть бути змінені. Роботодавець не має права змусити працівника працювати у його вихідні дні, та категорично не можна перевищити кількість робочих годин (більше 40 на тиждень), інакше це може призвести до великих штрафів.

4). Згідно вищевказаного, ми можемо на легальних підставах організувати відпрацювання з нашими клієнтами наступним чином:

Відпрацювання занять

Якщо учень/студент не з’явився на заняття без попередження – заняття не відпрацьовується та кошти не повертаються.

Якщо учень/студент захворів – по пред’явленні довідки пропущене заняття відпрацьовується у групі у дні відпрацювань. Час відпрацювання узгоджується з клієнтом максимально зручно. При цьому відпрацювати пропуски потрібно протягом найближчих двох місяців з дня появи на навчальному місці.

Якщо учень/студент хворів вдома під наглядом батьків – відпрацювання проводиться у групі у дні відпрацювань у фіксований час. При цьому відпрацювати пропуски потрібно протягом найближчих двох місяців з дня появи на навчальному місці.

Якщо учень/студент індивідуального навчання був відсутній через нефорсмажорні обставини – відпрацювання проводиться у групі у дні відпрацювань у фіксований час. При цьому відпрацювати пропуски потрібно протягом одного найближчого місяця з дня появи на навчальному місці.

– Якщо учень/студент групового навчання пропустив заняття через нефорсмажорні обставини, то пропущені заняття не відпрацьовуються, а пропущений навчальний матеріал подається на 5- або 10-хвилинній консультації (індивідуально або в групі). Якщо було пропущено велику тему, яку неможливо пояснити за 10 хвилин, клієнту пропонується наздогнати матеріал на окремому індивідуальному занятті за окрему плату.

Можливі дні та час будуть запропоновані адміністратором. Прострочені запропоновані до відпрацювання заняття не відпрацьовуються та кошти не повертаються.

5). Усі попередження про перенесення занять необхідно здійснювати не менш ніж за один день та до 19.00, за винятком форс-мажору. Якщо попередження здійснюється на ранок наступного дня (тобто не попередили напередодні ввечері), то заняття вже вважається таким, що не проводиться та не відпрацьовується. При чому потрібно телефонувати до 19.00 напередодні, щоб адміністратор міг змінити розклад учителю, запросивши іншого учня на відпрацювання. Учитель повинен мати повний робочий день. Він захищений законодавством та повинен отримати заробітну платню. Роботодавець має забезпечити його роботою!

Форс-мажорними обставинами є: хвороба Клієнта, його рідних, природний катаклізм тощо. (Буде також розглянуто інші випадки, не передбачені в правилах, які претендують на занесення до списку форс-мажору).

Форс-мажорними обставинами не є: поїздка до села, виступ на концерті, похід на день народження, зненацька відсутність супроводжуючої людини, що повинна доставити дитину на заняття (окрім форс-мажору), сімейні обставини. Про подібні обставини треба попереджати не менш ніж за один день. В іншому випадку заняття проводитись у вільний час учителя не буде і гроші за “пропуск” не повертаються.

6). В разі хвороби учителя передбачено заміну уроків іншим учителем центру (якщо є вільний учитель заміни). Попередження клієнта по телефону не відбувається. В разі, якщо дитина в 3 класі або менша, ми обов’язково попереджаємо батьків про заміну або переносимо заняття на інший час після одужання учителя (залежно від бажання батьків). Якщо на час хвороби учителя не надано заміну, то заняття відпрацьовуються в індивідуальному порядку: учні індивідуального навчання – індивідуально, групового – у групі.

7). В разі тривалої хвороби (більше місяця), оплачені заняття враховуються, як оплачені на наступний місяць. Пропущені за станом здоров’я заняття менше 1-го місяця повинні бути відпрацьованими згідно пунктів вище. У випадках, якщо кількість пропусків занадто велика, адміністратором призначається певний час відпрацювань у інші дні, відмінні від днів відпрацювань протягом двох-трьох місяців. Про хворобу повідомляти обов’язково, по видужанню треба показати довідку від лікаря. В іншому випадку гроші за пропущені заняття не повертаються. Клієнт має обов’язково перед кожним заняттям, яке буде пропущене за станом здоров’я, повідомити свого адміністратора про повторну відсутність або назвати приблизний термін перебування на лікарняному.

Групові заняття можуть відпрацьовуватися в інших групах або індивідуально (з меншою кількістю занять).

Відпрацювання пропущених занять можливе дистанційно (через відео та аудіозв’язок учителя та учня). Дані уроки нічим не відрізняються від стандартних уроків, що проводяться у класах. На випадок введення карантинних заходів, навчання відбувається цілком або частково дистанційно. 

Про оплату

8). Сплата Замовником Виконавцю здійснюється шляхом передачі грошових коштів Виконавцеві або його довіреній особі у зазначений термін: з 24 по 31 число попереднього місяця. В разі неспроможності сплатити за навчання у вказаний термін, необхідно неодмінно попередити про це адміністрацію, і вам обов’язково буде надано відстрочку або визначено новий термін оплати (в особливих випадках, проте не пізніше 10 числа). При несвоєчасній сплаті до загальної вартості занять буде додано 7% за несвоєчасність оплати через необхідність проведення нашою організацією виплат зарплат працівникам та здійснення орендних та податкових платежів за рахунок кредитних банківських коштів. В разі затримки оплати більше ніж на тиждень від зазначеної або домовленої дати і без попередження (можна по телефону), заняття знімаються з розкладу. До того ж вони повинні бути в повній мірі відпрацьованими після внесення платежу.

Про канікули

9). Клієнт має право не відвідувати заняття протягом канікул, але пропущені заняття повинні бути проведеними в групах у певний зазначений вчителем день у фіксований час наприкінці місяця (п.2) (якщо про відсутність було попереджено за 1 день). Якщо заняття не були проведеними з вини Клієнта (відмова від запропонованого часу), заняття вважатимуться такими, що відбулися). Це ж правило стосується й пропусків занять з інших не форс мажорних причин (змагання, виступи на концертах, поїздка до села тощо). Це правило не стосується літніх канікул. Влітку можна навчатися за бажанням.

Перерва в навчанні

10). Якщо клієнт має бажання перервати навчання з подальшим поновленням через будь-який період, то договір вважається розірваним та має бути укладеним повторно. Після розірвання даного договору ціна, за якою навчався Клієнт, не зберігається, програма лояльності припиняє дію та можливість займатися в того самого викладача не надається. Розірвання договору може проводитися Виконавцем в односторонньому порядку в разі усного повідомлення Замовником або в разі неявки Клієнта на заняття протягом тижня.

Про порушення умов

11). Клієнти, які з якихось особистих причин (окрім форсмажору) порушують умови даного договору, в особливості п. 8 (про оплату), позбавляються знижок за приведених клієнтів та не беруть участь у програмі лояльності (попередні знижки по лояльності скасовуються).

12). Пам’ятайте! Успішний результат навчання гарантується лише у разі систематичного відвідування занять та за умови виконання всіх рекомендацій учителя. За невиконання домашніх завдань та інших вимог, що спричинило погіршення рівня успішності, Виконавець відповідальності не несе. Вивчення іноземних мов без письма, читання, мовлення та аудіювання не можливе, та окремо видам мовленнєвої діяльності навчання не є можливим.

13). У тому випадку, якщо телефонний дзвінок від завуча ігнорувався або відбивався клієнтом, та через це пропало заняття, то воно (заняття) вважається таким, що відбулося. Коли заняття може пропасти? – Тоді, коли є необхідність перенести урок (з будь-якої причини; про це завуч попереджає не менше, ніж за добу), а клієнт протягом доби не відповідає на дзвінок або відбиває його.

Це не є поважною причиною, щоб відпрацьовувати заняття, яке було перенесене завучем, та про це не зміг дізнатися клієнт через свою ж необачність, та це розцінюється, як неповага. Якщо тимчасово немає можливості відповісти на дзвінок, будь ласка, перетелефонуйте у Ваш вільний час або надішліть СМС (з підписом “від кого “, вказавши П.І.Б. саме дитини).

Інші умови

 1. Умовами договору не передбачено виконання шкільних домашніх завдань.
 2. Якщо Вам необхідно особисто поспілкуватися з учителем, треба обов’язково попередньо домовитися про зустріч по телефону. В іншому випадку Вас можуть не прийняти (через короткі перерви).
 3. Клієнт повинен приходити на урок за 3-5 хвилин (це буде перерва). Запізнення враховується, як проведений вчителем час уроку.
 4. Двері навчального центру завжди зачинені (для забезпечення безпеки життя клієнтів), тому терпляче дочекайтеся закінчення уроку, і Вас впустять. Серед уроку кожен дзвінок у двері може ігноруватися – вчитель має право проводити урок у спокої та без жодних сторонніх втручань у його діяльність. Проте, Клієнт, що запізнився, обов’язково потрапить на урок (бо на нього чекатимуть).
 5. Представники адміністрації під час уроку мають право працювати з засобами комунікацій (телефон, комп’ютер тощо).
 6. Якщо клієнт поводиться неадекватно (якщо це виражається у поведінці, ставленні до персоналу центру, висуває свої вимоги, які суперечать здоровому глузду або нашим правилам, описаним у даному договорі), співпраця із таким клієнтом припиняється.

Святкові дні

Не вчимося: День знань – 1 вересня, День захисника України – 14 жовтня, Новий рік – 31 грудня – 1, 2 січня (3 дні), Різдво – 25 грудня, 7 січня, Міжнародний жіночий день – 8 березня, Міжнародний день солідарності – 1 травня, День Перемоги – 9 травня, Великдень (2 дні), Поминальний день (1 день), Трійця (2 дні), День Конституції – 28 червня, День Незалежності – 24 серпня.

В ці дні навчання не проводиться, проте на місяць має бути обов’язково не менше за кількість занять Клієнта за Договором (п.1). Якщо випадає менша кількість занять, то пропущені заняття будуть відпрацьовані в обов’язковому порядку в кінці місяця (п.2), на канікулах, або у призначений час, де є вільне місце в учителя.

У НАС ПАНУЄ ЛИШЕ ЗДОРОВА АТМОСФЕРА 

Віддаючи свою дитину до нас, батьки можуть бути спокійними. У нашій організації підтримується здоровий, дружелюбний мікроклімат, у якому плідно взаємодіють учителі, учні та їх батьки. Внутрішній спокій клієнта на першому місці для нас. Саме тому ми ретельно відбираємо учителів та приймаємо на навчання лише адекватних клієнтів. 

Дуже важливо не допустити наклепів, чванства та будь-якої негативної поведінки! Тож поважаймо один одного та співпрацюймо плідно!  

ЗГОДА ЗАМОВНИКА

Я розумію та згодний(а) з тим, що у моєї дитини/у мене оцінка/знання швидко не покращи(а)ться, що працювати доведеться багато та старанно, і успішність навчання залежить здебільшого від самого учня/студента та кількості упущеного матеріалу.

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа підприємець Чиж М.В. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії ААБ №412876. Вул. Свободи 44/3, м. Шостка, Сумська область, 41100, Україна.

Політика конфіденційності

Поширити:

Наші контакти

Контакти / м.Шостка

(096) 397-98-01

(066) 712-99-10

Telegram: 096 985 54 60

Наше місцезнаходження

Також онлайн навчання

____________________

Контакти / м.Конотоп

(096) 985-54-60

(095) 402-88-51

Telegram: 096 985 54 60

Перетелефонуйте мені